Πράσινο σχολείο

Εθνογραφικό συγκρότημα Zlatograd έχει εμπειρία στης οργανωμένη κατασκηνώσης"πράσινα σχολεία". Πολλοί είναι οι λόγοι που σας κάνουν να προτιμάτε Εθνογραφικό Συγκρότημα Ζλατογράντ /Ethnographic Area Complex – Zlatograd (EAC)  με τηv κατασκήνωση "πράσινο σχολείο»:

  • κατάλληλες κλιματικές και γεωγραφικά χαρακτηριστικά;
  • μια ποικιλία των ιστορικών και φυσικών πόρων;
  • πολλές κλίνες με πλήρης εξοπλισμός¨,
  • πλήρη διατροφή,
  • μάθημα σε παραδοσιακά επαγγέλματα..